การอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของครู Logbook teacher

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของครู Logbook teacher และการเขียนรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด นับเป็นความก้าวหน้าทางวิชาชีพอีกทางหนึ่งและเป็นการบันทึกความทรงจำ ความประทับใจต่างๆ เสมือนไดอารี่ที่บอกเล่าเรื่องราวในแต่ละช่วงเวลาของเรา อีกทั้งยังเป็นผลดีสำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในการบันทึกชั่วโมง การปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารคณะครูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม,โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม,โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา,โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมและโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม รวมทั้งสิ้น 140 คน ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สพม.39