สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา จากผลการทดสอบ O-NET

วันนี้ (๒๖ เมษายน ๒๕๖๒) นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ให้ได้ข้อมูลสำคัญในการสะท้อนผลการจัดการศึกษาของ สพป.ระยอง เขต ๒ ในด้านคุณภาพให้กับผู้เรียน ๒. นำข้อมูลสำคัญไปกำหนดเป้าหมาย/วางแผน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน/สพป.ระยอง เขต ๒ และ ๓. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ระยอง เขต ๒