สพม.34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) พัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ สู่ความเป็นเขตสุจริตในยุค 4.0

วันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ สู่ความเป็นเขตสุจริตในยุค 4.0  ให้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  จำนวน 66  คน  ณ ห้องประชุมล้านเงิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่                                  ในการนี้  นางจีรฉัตร  ศิริ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะ 6 เดือนแรก และอื่น ๆ  เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IIT/EIT/OIT)

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธีกล่าวว่า  “คนสุจริต โรงเรียนสุจริต เขตสุจริต” เป็นพื้นฐานคุณภาพและการบริหารแบบธรรมาภิบาล ของหน่วยงานทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดคุณลักษณะ  5 ประการ ประกอบด้วย 1) มีกระบวนการคิดที่ดี  2) ความมีวินัย 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความพอเพียง และ  5) ความมีจิตสาธารณะ ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะนำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ    มีความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน นั้น

กระผมในฐานะผู้นำองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้เห็นความสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน มาโดยตลอด ทั้งการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำหนดนโยบาย จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นระบบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ   5 ประการดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าหากบุคลากรของหน่วยงานมีคุณลักษณะดังกล่าวแล้ว จะส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีผลการประเมินตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับดีเยี่ยม สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ ได้

ขอขอบคุณคณะทำงานของโครงการที่ได้จัดประชุมในครั้งนี้  จะก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ขอให้ทุกคนมีพลังในการทำงาน  เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ต่อผู้บริหาร ต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้มาใช้บริการ ขออวยพรให้การจัดประชุมครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ