สพป.เลย เขต ๒ จัดค่ายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงรุก Soft Power Camp

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดค่ายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงรุก “Soft Power Camp” เป็นความร่วมมือทางวิชาการไทย-อินโดนีเซีย ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ กล่าวรายงาน การจัดค่ายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยอิงกิจกรรมและบริบทสิ่งแวดล้อมในการเรียนที่ใกล้ตัวนักเรียน เสริมสร้างเจตคติ ที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงตามแนว Active Learning และพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษของครูจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) ตลอดจนเผยแพร่ Soft Power ของไทยโดยเฉพาะวิถีไทเลย “Thai Loei life style” ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๑๗ คน จากโรงเรียนในโครงการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอินโดนีเซีย ๑๒ โรงเรียน นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ โดยมี Team Acting Eng Loei ๒ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอินโดนีเซียเป็นวิทยากร ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววนิดา สิมพล ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต ๒