สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กสร้างความเข้าใจในการควบรวมโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และ นางสุธีรา  ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก และพบปะกับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อหาทางออกร่วมกัน ในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา รักและหวงแหนโรงเรียนของตน และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยทุกคนมีความมุ่งมั่น ที่จะช่วยกันพัฒนาโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ให้เด็กได้อ่านออก เขียนได้ เรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตเป็นคนดีอย่างมีคุณภาพ