การวางแผนงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้

ตามที่ สพฐ. ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฎศิลป์ไทย ศิลปะ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กำหนดจัดงาน แบ่งเป็น 4 ภาค  ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562

เพื่อให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องตามนโยบาย มีรูปแบบการจัดงานที่เหมาะสมและบรรลุเจตนารมณ์ของการจัดงาน สพฐ. จึงได้เชิญผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเจ้าภาพระดับภาค จำนวนภาคละ 5 คน เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม สพฐ.4 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน