สะท้อนผลโครงการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอินโดนีเซียสะท้อนผลโครงการ

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ มอบหมายให้ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานการสรุปและสะท้อนผลโครงการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอินโดนีเซีย (Internship Program Reflection) ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการไทย-อินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนักศึกษา ๑๔ คน จาก ๖ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑) Universitas Muhammadiyah Gresik ๒) Universitas Muhammadiyah Palopo ๓) Universitas Muhammadiyah Sorong ๔) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ๕) Universitas Muhammadiyah Ponorogo ๖) Universitas Madura และผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งครูพี่เลี้ยงทุกจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑โรงเรียน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ การมอบเกียรติบัตรให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ ตลอดจนการกล่าวอำลาขอบคุณ และเตรียมการกลับประเทศ

ของนักศึกษา