ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ พร้อมทั้งให้กำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมชมห้องเรียนและกำกับ ติดตาม ระบบความปลอดภัยของโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ในโอกาสเดียวกันนี้ยังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ภายใต้หลักการทำงาน งานได้ผล คนปลอดภัย ใส่ใจความสุข สนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า “เรียนดี มีความสุข” โดยมีนายสมเกียรติ มาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธษนี พร้อมด้วยคุณครู มายืนคอยต้อนรับนักเรียนบริเวณด้านหน้าประตูโรงเรียน

นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กล่าวว่า วันนี้มาตรวจเยี่ยมดูการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ซึ่งวันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนที่สองวันแรก ได้สั่งการให้โรงเรียนจัดเตรียมสื่อ หนังสือเรียน แบบเรียน ให้พร้อมและเพียงพอกับนักเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดถึงอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้องมีความสวยงามน่าเรียน และต้องปลอดภัย โดยให้ดูแลเด็กตั้งแต่ ออกจากบ้าน เรื่องของรถรับส่ง ต้องพร้อม เมื่อเข้ามาในโรงเรียนเด็กต้องมีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ และสามารถเรียนได้อย่างมีความสุข จนถึงเวลากลับถึงบ้าน ภายใต้แนวคิดการบริหารงาน งานได้ผล คนปลอดภัยใส่ ใจความสุข ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนดี มีความสุข โดยมีความสุขทั้งนักเรียนคุณครูและผู้ปกครอง

โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายอภิชัย เสนาโยธี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑ พร้อมด้วย  นางณัชทลิดา ตันมา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑  และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ พร้อมทั้งให้กำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมชมห้องเรียนและกำกับ ติดตาม ระบบความปลอดภัยของโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี  โดยเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ภายใต้หลักการทำงาน งานได้ผล คนปลอดภัย ใส่ใจความสุข สนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า “เรียนดี มีความสุข”

โรงเรียนบ้านท่าซุง

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายอภิชัย เสนาโยธี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑ พร้อมด้วย  นางณัชทลิดา ตันมา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑  และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ พร้อมทั้งให้กำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมชมห้องเรียนและกำกับ ติดตาม ระบบความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านท่าซุง  โดยเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ภายใต้หลักการทำงาน งานได้ผล คนปลอดภัย ใส่ใจความสุข สนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า “เรียนดี มีความสุข”

โรงเรียนบ้านดงยางใต้

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายอภิชัย เสนาโยธี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑ พร้อมด้วย  นางณัชทลิดา ตันมา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต ๑  และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ พร้อมทั้งให้กำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมชมห้องเรียนและกำกับ ติดตาม ระบบความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านดงยางใต้  โดยเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ภายใต้หลักการทำงาน งานได้ผล คนปลอดภัย ใส่ใจความสุข สนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า “เรียนดี มีความสุข”