ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งและโรงเรียนบ้านห้วยกาน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30น. น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วย ดร.กุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง เพื่อพบปะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานสู่ความสำเร็จและการนำจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสู่การปฏิบัติในภาคเรียนที่ 2/2566 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีความยิ่งยืน พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมห้องเรียนทุกห้องและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน นอกจากนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูกนกพรรณ วรรณ์คำ ครูที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินบัญชี ระดับดีมาก และได้มอบเกียรติบัตรพร้อมป้ายห้องเรียนคุณภาพให้กับห้องเรียนที่ผ่านการประเมิน จำนวน 3 ห้องเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพที่มีความยั่งยืนต่อไป

        และในเวลา 11.00 น. น.ส.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยกาน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนติดตามการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน การจัดสภาพห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน การจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น