สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

เร่งนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566  นางพรทิพย์  นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และมอบนโยบายและจุดเน้น QUICK WIN ของ สพฐ. เพื่อนำสู่การปฏิบัติ ภายใต้ “One Team SPMPPR” ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  โดยมีนายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนองกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี(พ.ศ. 2566-2570) ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีส่วนร่วมทุกระดับ ในการรับทราบสภาพปัญหา อุปสรรค และยอมรับในข้อเสนอแนะของทุกระดับร่วมกัน เพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง พัฒนาต่อยอดต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ ก.ต.ป.น รวมทั้งสิ้น 67 คน ในการนี้ มีนางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และนายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา