สพป.ตรัง เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา”

วันที่ 14 กันยายน 2566 นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 มอบหมายให้ นางสุมน ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา” โดยมี น.ส.สุทธิดา สรรเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน จัดอบรมระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2566 ผู้เข้า รับการอบรม ได้แก่ ครูผู้สอนระดับ ชั้น ป.2 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง รร.ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับ ชั้น ป.2 ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1