สพม.39 ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังธุรการโรงเรียน

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมการเกลี่ยอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยชี้แจงนโยบายการลดภาระงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งกำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานธุรการครบทุกโรงเรียน ๆ ละ 1 คน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนแสดงความประสงค์เลือกโรงเรียนที่ขอไปปฏิบัติหน้าที่ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39