รองเลขา กพฐ. “ดร.ธีร์” เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียน เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด, มอบนโยบาย การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 245 เขตทั่วประเทศ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศป.สพฐ.) พร้อมทั้งให้กำลังใจในการทำงานแก่นักจิตวิทยาโรงเรียน โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมฯ ครั้งนี้ว่า เพื่อให้นักจิตวิทยาโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการดำเนินงานในบทบาทของนักจิตวิทยาโรงเรียน, เพื่อให้นักจิตวิทยาโรงเรียนมีความรู้สึกมั่นใจในการนำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งครู นักเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง และฝึกอบรมนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีบทบาทในการดูแล ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานสถานศึกษา ในการป้องกัน แก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนให้แก่นักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 245 เขตทั่วประเทศ จำนวน 245 คน สืบเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงของพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง รังแกกัน (Bully) ของนักเรียนระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง หรือระหว่างนักเรียนกับบุคคลอื่นที่นักเรียนรู้จักและไม่รู้จักทั้งในสถานศึกษา นอกสถานศึกษานักเรียนมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงเลียนแบบต่อ ๆ กันมา และนักเรียนเลียนแบบจาก Social Media นอกจากนี้แล้วยังพบความรุนแรงอื่นที่ เช่น ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาสังคม ชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดนักเรียนและอื่นๆ ทุกปัญหาล้วนส่งผลกระทบ ต่อนักเรียนทั้งผู้ถูกกระทำหรือผู้กระทำโดยตรง เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา และสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการดูแล ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลด่านหน้า จึงกำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้น
ดร.ธีร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยาโรงเรียน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สพป.เชียงใหม่ เขต 2