ผอ.สพม.เชียงใหม่ ร่วมประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยมี นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ทั้งนี้มีคณะกรรมการอำนวยการ ผู้จัดการ และรองผู้จัดการ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เข้าร่วมประชุม

ภาพ : สุธาสินี คันทวงศ์ เลขานุการ ผอ.สพม.เชียงใหม่