เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องที่ 1 “การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

#ผู้วิจัย :
1. ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
2. ดร.เพ็ญนภา แก้วเขียว
3. ดร.ฉัตรชัย หวังมีจงมี


เรื่องที่ 2 “ข้อเสนอเชิงนโยบายจากพัฒนาการผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

#ผู้วิจัย :
1. ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
2. ดร.ณัฐา เพชรธนู
3. นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง

เรื่องที่ 3 “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ผ่านการฝึกอบรมโดยใช้การโค้ช (coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (mentoring) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

#ผู้วิจัย :
1. ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
2. ดร.โชติมา หนูพริก
3. นางสาวจรูญศรี แจบไธสง