โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดค่ายบูรณาการวิชาการ สําหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จัดค่ายบูรณาการวิชาการ สําหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “เสพศิลป์ กิ๋นแอ่วม่วน SMTE live in Lanna” โดยมี ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศน์สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการสถานศึกษา, คณะผู้บริหาร, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยให้การต้อนรับและดำเนินกิจกรรมร่วมกับคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน (จํานวน 23 โรงเรียน 8 จังหวัด) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การฟังบรรยายพิเศษ การเสวนาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ การฝึกปฏิบัติจริง การทํางานเป็นทีม และการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยนําข้อมูลที่ได้มานําเสนอเป็นผลงานซึ่งสามารถนําไปสู่กระบวนการทําโครงงาน ทั้งนี้กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และศึกษาเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เหมืองกุง ศูนย์การเรียนรู้แมลง สวนสัตว์ไนท์ซาฟารี อําเภอหางดง ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีสุพรรณ และศูนย์การเรียนรู้เวียงกุมกาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย