สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1-3 โรงเรียนสังกัด อปท. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 414 คน

ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีการให้ความรู้จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก หัวข้อการแนะนำโครงการ หลักสูตรที่จะมีการฝึกอบรม ปฏิทินและการดำเนินงาน และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานสถานศึกษา (สพม. สพป.) ให้ความรู้หัวข้อ ขั้นตอนการสำรวจ การรวบรวม การสรุปและจำแนกข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ให้ความรู้หัวข้อ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆและ ESS Help Me ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ให้ความรู้หัวข้อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมถึงแนะนำสิทธิต่างๆภายหลังการอบรมและการทำงานต่อ สำนักงานจัดหาแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ให้ความรู้หัวข้อการจัดเตรียมตลาดแรงงานรองรับผู้เข้าร่วมโครงการฯภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เน้นย้ำครูแนะแนวลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนักเรียนเพื่อกระตุ้นผู้ปกครองให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งบุตรหลานที่จบการศึกษาชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 3 ช่วงอายุไม่เกิน 25 ปี เข้าศึกษาต่อของโครงการฯ สมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โทร. 0 5599 3038 Website: www.dsd.go.th/phitsanulok Facebook: www.facebook.com/phitsanulokDSD หรือ สมัครได้ที่ครูแนะแนวของทุกโรงเรียน