โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์  สพม.เลย หนองบังลำภู จัดค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลังชีวิต พิชิตเป้าหมาย”

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู นำโดย นายดิเรก ศรีโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน และคณะครูกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลังชีวิต พิชิตเป้าหมาย” ณ หอประชุมบานบุรี โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 193 คน และมีนักเรียนอาสาสมัครเป็นผู้ช่วยวิทยากร จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 37 คน

ประธานในพิธีเปิดโดย นายดิเรก  ศรีโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารที่ดี และรู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

กิจกรรมนี้ ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากร โดยว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์  ฤทธิยา (ครูภูผา) วิทยากรแกนนำจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการศึกษา การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเป็นอย่างดียิ่ง

………………………………………….

ครูสมควร  ศรีโยธา  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ / รายงาน