สพป.อุทัยธานี เขต 1 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2567 และลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนา (MOU) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ นางณัชทลิดา ตันมา นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต 1

ในวาระก่อนการประชุมมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด โดย นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล, ข่าวความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัดสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี โดย นายสมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุทัยธานี แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล, ข่าวความเคลื่อนไหวของสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอุทัยธานี

โดย นายสัญชัย พวงมาลี ประธานสาขา แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการสวัสดิการบัตรสุขภาพกลุ่มข้าราชการและหน่วยงานรายเดือน “ภาคสมัครใจ”

มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) และการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษา ออนไลน์ (ITA Online) มอบโล่รางวัลกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตให้กับโรงเรียนบ้านหนองขุย มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ให้กับคุณครูควบคุมทีมและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขุย มอบโล่เกียรติยศให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มอบเกียรติบัตรกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเทโพ มอบเกียรติบัตรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และ 1 โรงเรียนคุณภาพ การมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนนักเรียน ที่ได้ผลการประเมินเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

เกียรติบัตรนักเรียน มีผลการประเมินเต็ม 100 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ที่ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง ที่ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ในความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การมอบใบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย และลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนา (MOU) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ภาพเพิ่มเติม >>

https://photos.app.goo.gl/RymgTsNKcApEk9tN7