สพฐ. ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการประชุมดังกล่าว ดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการศึกษา “เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา” (Anywhere Anytime) จัดทำแพลตฟอร์ม และพัฒนาระบบแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถดำเนินการได้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และการช่วยเหลือทางด้านสุขภาพ ให้ผู้เรียนมีทักษะที่สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต โดยมีที่ปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ค้นหาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สามารถบรรลุความสำเร็จในด้านต่างๆ ด้วยความสุข ความเข้าใจตนเอง และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล

โดยที่ประชุมวันนี้ ได้พูดคุยถึงประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ หลักสูตรโอลิมปิกศึกษา โดย ดร.นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว จากสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย รวมถึงสรุปผลการหารือการชับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 4/2566 ที่ผ่านมา และการนำเสนอแนวคิด รูปแบบ และเนื้อหาการให้ข้อมูลและผลิตสื่อสารสนเทศเกี่ยวกับสุขภาพกายและจิตของครูและนักเรียน เป็นต้น