คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในเครือข่ายตาเนิน-กะฮาด จำนวน 4 โรงเรียน

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย คณะกรรมการ ฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในเครือข่ายตาเนิน-กะฮาด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มีโรงเรียนรับการนิเทศได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 2.โรงเรียนบ้านหนองขาม 3.โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 4.โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล พร้อมได้เน้นย้ำในเรื่องการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของนักเรียนทุกระดับชั้น และเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ด้านใน-นอกสถานศึกษา โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละโรงเรียนให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายต่อไป