สพฐ. รับการประเมินความเสี่ยงด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการประชุมการประเมินความเสี่ยงด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายพัฒนะ พัฒนทวีดล) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Department Chief Information Officer : DCIO) เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน อาทิ สทร. สนผ. กพร. พร้อมทั้งที่ปรึกษาด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ สพฐ. เข้าร่วมรับการประชุมประเมินดังกล่าว โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภันไซเบอร์แห่งขาติ (สกมช.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคศ.) เป็นผู้ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานในการดำเนินการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภันไซเบอร์แห่งขาติ (สกมช.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคศ.) เห็นว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเป็นจำนวนมาก อาจมีความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล และการถูกโจมตีทางไซเบอร์ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. 2565