สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2566 ณ วังน้ำเขียวเลควิว บ้านศรีสุขงาม ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3, นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการนี้ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้บรรยายพิเศษ “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3” และมอบหมายให้ นายวรายุทธ ทวีลาภ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลกการจัดการศึกษา นำคณะกรรมการดำเนินงานฯ ระดมความคิด หาแนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ