สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ทบทวน(ร่าง)นโยบายและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทบทวน(ร่าง)นโยบายและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  เพื่อให้นโยบายและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการขับเคลื่อนและลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามบริบทของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประธานกลุ่มเครือข่ายฯทุกกลุ่ม  ก.ต.ป.น.ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม