ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านม่วงโตน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านม่วงโตน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้อง ติดตามการจัดการเรียนการสอน  ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การดำเนินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)  การจัดสภาพห้องเรียน การจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน