ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ กรรมการประเมินสัมฤทธิผล รอง ผอ.สพท. (EVALUTION TEAM) เขตตรวจราชการที่ ๒

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กรรมการประเมินสัมฤทธิผลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (EVALUTION TEAM) เขตตรวจราชการที่ ๒ โดยมี นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการ สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานกรรมการ, นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการ สพม.ปทุมธานี กรรมการและเลขานุการ และ นางสุรินทร์ พวงทอง ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สิงห์บุรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) จำนวน ๑๐ ราย ได้แก่ นางสาวกุลธิดา อ่อนมี รองผอ.สพป.สิงห์บุรี/นางณัชทลิดา ตันมา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑/ นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๒/ นางขวัญพัฒน์ พรมดอนกลอย รอง ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง/นายวานนท์ นนทวงค์ รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท/ นายชัยเดช หรีกประโคน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง/ นายธนกฤต แก้วนามไชย รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑/ นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑/ นายอนุพงษ์ คล้องการ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท และนายกฤตภาส นิกรกุล รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ ได้ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สพป.สิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี