สพป.ยะลา เขต 2 จัดพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566  ที่ห้องประชุมเพชรนังตา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  จัดพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2566  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนายสุคันธชาติ ขันศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  เป็นประธานในพิธี และนางสาวอรพิมล ดำด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะหา กล่าวรายงาน  ทั้งนี้มีนายตอฮีรน หะยีเลาะแม ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  นายวรวิทย์ มัจฉา รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  นายพิพัฒน์ แสนโสม รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  นางสุนันทา ปริปุรณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกเสือ – เนตรนารี  เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี กว่า 180 คน

นายสุคันธชาติ ขันศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ประธานในพิธี  กล่าวว่า  วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ “คณะลูกเสือแห่งชาติ”  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่ง “พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ตามประเพณีที่ปฏิบัติจะมีลูกเสือ เนตรนารี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี  พร้อมบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจการลูกเสือนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพราะเป็นการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องของความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน รู้จักใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์ และสร้างความสมานฉันท์ในหมู่คณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาลูกเสือให้เป็นพลเมืองดีของสังคม  รวมทั้งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศ  ตามนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ทั้งนี้ ลูกเสือ เนตรนารีจึงต้องมีความศรัทธาต่อกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริงถึงจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของชาติต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ นายตอฮีรน หะยีเลาะแม ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  ได้พบปะ และให้โอวาท พร้อมขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี พ.ศ. 2566  ที่ได้ให้ความสำคัญในกิจกรรมลูกเสือ