สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  ให้โอวาทและเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) นำโดย นางณัชทลิดา ตันมา นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ผู้อำนวยการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ แก่เด็กนักเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี