สพม.สงขลา สตูล “การเปิดห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสตูลวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ปีการศึกษา 2567 ณ เกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล”

การเปิดห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสตูลวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ปีการศึกษา 2567 ณ เกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบการบริหารและ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสงขลา และสตูล พบว่าในท้องที่จังหวัดสตูล พื้นที่เกาะซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากแผ่นดิน เกาะหลีเป๊ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และระดับโลก มีประชาชนอยู่อาศัยจำนวนมากทั้งชนพื้นถิ่น และผู้ที่เข้าไปอาศัยประกอบอาชีพ บนเกาะมีสถานประกอบการจำนวนมาก เกาะหลีเป๊ะไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้นักเรียนที่อยู่อาศัยบนเกาะหลีเป๊ะที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องเดินทางเพื่อไปศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ฝั่ง ได้แก่อำเภอละงู ทุ่งหว้า ท่าแพ และอำเภอเมือง จังหวัดสตูล ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการจัดหาค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางไปศึกษาของบุตรหลาน เกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราของเกาะอาดัง ในจังหวัดสตูล ห่างจากแผ่นดินของจังหวัดสตูล 85 กิโลเมตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการได้รับโอกาสและพัฒนาทางการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ และคำนึงถึงค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่เพิ่มขึ้นเป็นองค์ประกอบร่วม จึงได้มีการประชุมหารือหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา และได้มอบหมายให้โรงเรียนสตูลวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ดำเนินการเปิดห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2567 ณ เกาะหลีเป๊ะ จึงนำไปสู่การประชุมการเปิดห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ เกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๒๓ – 24 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นายอำเภอเมืองสตูล ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา / โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสตูล ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสตูลวิทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดทำข้อตกลงข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยนายอำเภอเมืองสตูลส่วนหน้า (ปลัดอำเภอเมืองสตูลประจำเกาะหลีเป๊ะ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ เป็นพยาน
โดย MOU ที่ทำร่วมกันวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้
วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล
 2. เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการเข้าสู่มัธยมศึกษาตอนปลาย
  3.เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความประสงค์
  จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ขอบเขตการดำเนินงาน
 3. โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อนุญาตให้ใช้อาคารเรียน สปช. 102/26 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอยู่ในการดูแล ของโรงเรียนสตูลวิทยา
 4. โรงเรียนสตูลวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
  เป็นผู้ออกแบบโครงสร้างหลักสูตร จัดทำหลักสูตร และบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินโครงการการเปิดห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย