สพม.39 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเตรียมการรับการประเมินฯ ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39