ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ โดยมี นายสุพรรณ หารธุจิต ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานการประชุม และนายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคลของ สพป.ระยอง เขต ๒ ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒