สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเฝ้าระวังช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ภายนอกสถานศึกษาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ร่วมขับเคลื่อนดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จาก สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  สพม.บุรีรัมย์ และสถานศึกษา พื้นที่ออกตรวจ สวนสาธารณะในและนอกเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์ปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมกันทั้งประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในช่วงเทศกาลดังกล่าว จึงมอบหมายบุคลากรในสังกัดร่วมเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ร่วมออกตรวจ ติดตาม และสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ณ สถานที่เฝ้าระวังในจังหวัดบุรีรัมย์

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศมร.ศธจ.) โดยมีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นั้น ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดการออกตรวจ เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง เพื่อดูแลป้องกันความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยพิธีเปิดการออกตรวจ ติดตามและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาออกตรวจตามบริเวณ ดังนี้ คลองละลม ลูกที่ ๔ (บริเวณการจัดงานลอยกระทง), อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก, เทศบาลตำบลอิสาณ, อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด, ห้างสรรพสินค้า และจุดเสี่ยง/สถานที่เสี่ยง (สุภาพร โขงรัมย์ : ภาพ)