ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางพรทิพย์  นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง อันเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวไทย ที่สืบทอดกันมายาวนาน เพื่อเป็นการสำนึกบุญคุณของแหล่งน้ำอันมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและเป็นการ การบูชาพระแม่คงคาเทวีตามความเชื่อแต่โบราณด้วยกระทงดอกไม้ธูป เทียน เป็นการสะเดาะเคราะห์ โดยอาศัยความเชื่อในการลอยความทุกข์ ความโศก โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดี ต่างๆให้ไปกับแม่น้ำ โดยร่วมพิธีเปิดและเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2566 มีนายนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงาน นายชูโชติ  โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา กล่าวรายงานการจัดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงา