สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดชุมพรรังสรรค์(พระอารามหลวง)

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.09 น. ณ วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายเสรี พรมฤทธิ์ นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุุมพร ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมียอดกฐินเพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร และถวายจตุปัจจัยบำรุงพระอารามหลวง จำนวนทั้งสิ้น 504,980.65.- บาท
การทอดกฐินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชน ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม โดยเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ในการสร้างบุญกุศล สร้างความสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งเป็นการจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงอยู่เจริญวัฒนาสถาพรสืบไป