สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พร้อมด้วย นางสุมน ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ผอ.กลุ่มที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา/รักษาการ รร.ขนาดเล็ก และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจงซักซ้อมทำความเข้าใจการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามนโยบายการบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลธินิ สพป.ตรังเขต 1