สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ตามคำสั่ง สพฐ.

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมทับทิม อาคารศรีพฤทเธศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยลดภาระให้กับครูผู้สอน ประกอบกับช่วยลดภาระความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุทุกกรณี จึงเห็นควรปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการแทนโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ทั้งเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษา โดยมี นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต นายชาติชาย นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ในอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก และธุรการโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว