สพม.เชียงใหม่ ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง และห้างสรรพสินค้า เพื่อเฝ้าระวังเหตุ และสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในสังกัด ได้แก่ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายภูริวัจน์ วงค์เลย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมกับศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง และห้างสรรพสินค้า เพื่อเฝ้าระวังเหตุ และสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงให้คำแนะนำวิธีการแก่นักเรียนและเยาวชนในการร่วมกิจกรรม และสืบประเพณีในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 อย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย และมีความสุข

ภาพ/ข่าว : ภูริวัจน์ วงค์เลย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ