สพฐ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 25/2566 เร่งขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ต่อเนื่อง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 25/2566 โดยมี นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธํารง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. รวมถึงผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรุงเทพ บอลล์รูม โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 25/2566 ได้หารือข้อราชการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล) ที่ต้องการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง สร้างโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย สพฐ. ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนงานในแต่ละด้าน รวม 9 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รายงานการดำเนินงานตามนโยบายลดภาระครูและบุคลากรฯ และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล รวมถึงคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง คณะกรรมการขับเคลื่อน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีรายได้ระหว่างเรียน คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาด คณะกรรมการขับเคลื่อนการคัดเลือกแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาด้วยวิธีพิเศษ คณะกรรมการบริหารงบประมาณตามนโยบาย และคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส เป็นต้น

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันแบบ One Team เพื่อเร่งนำนโยบายไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้ รมว.ศธ. รับทราบต่อไป