ประชุมคณะกรรมการตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันอังคาร ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) “ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา” นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อช่วยลดภาระให้กับครูผู้สอน ประกอบกับช่วยลดปัญหาหรือความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎกระทรวงเกี่ยวกับการพัสดุ ทุกกรณี โดยมีนางสาวนิรัติศัย สิทธิรักษ์,นายไกรยูล เกษสุพรรณ์,นายสากล ชนะบูรณ์ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1,ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม มีนางสาวจุฑามาศ เตียวตระกูล ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++ธีรธิดา พรหมมาแบน,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน