ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

วันอังคาร ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้การรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นภายในจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กในเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในระดับการศึกษาภาคบังคับและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม โดยมีนายสากล ชนะบูรณ์ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++ธีรธิดา พรหมมาแบน,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน