สพม.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด“ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)” ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 63 คน ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยมี นางจีรฉัตร ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำโครงการได้ถูกต้อง ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และสามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้อย่างถูกต้อง บรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. มนทกานติ์ แก้วพฤกษ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นวิทยากรให้ความรู้ กำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2566