สพม.เชียงใหม่ สัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการ (สควค.)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายปิยะณัฐ กันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ภาพ : กลุ่มบริหารงานบุคคล