การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดระนอง สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางพรทิพย์  นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดระนอง โดยมีนางสาวกาญจนา  พรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดระนอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ผู้ที่มีความใฝ่เรียนรู้ และเพื่อให้โรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา สร้างปัญญา ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ 21 โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง