จัดการประชุม คณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

คณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 10/2566” 

วันที่ 29  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดการประชุม 

คณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 10/2566” 

มีนายประชาคม  อินทรชิต ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เลขานุการ พร้อมคณะอนุกรรมการ ผุ้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยในประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2566 และ

มีเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา รวม 11 เรื่อง  เป็นการพิจารณาในเรื่องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย การประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

การกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) และเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอื่นๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ณ ห้องประชุม ธราดล สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร