สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมบรรยายพิเศษมอบนโยบายการบริหารงานในสถานศึกษา โดยมีนายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ รอง/ผอ.สถานศึกษา เข้าใจแนว ทางการปฏิบัติงานและการบริหารงานในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานจากคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนางนิสา อินพล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและคณะ โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในการนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่(Performance Agreement) ระหว่างผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษากับผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 36 ราย สำหรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ทำบันทึกข้อตกลงกับผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 15 ราย ซึ่งผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งทั้ง 51 ราย ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้มีการประเมิน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน