สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 10

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 10/2566 โดยมี นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานการประชุม (แทน นายยรรยงค์ เจริญศรี ประธานอนุกรรมการ ซึ่งเสียชีวิต) และ นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กล่าวรายงาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายสันติ รุ่งสมัย ผู้แทน กศจ. นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอเมืองราชบุรี นายประยงค์ ศรีสันเทียะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย นางบุษบา ฤทธิสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา นายประยงค์ ยงค์อำนวย ผู้แทนครู นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา นางปนิดา สะอาดยวง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 18 คน ณ ห้องประชุมพุดพิชญา ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1