ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

เวลา 09.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อช่วยลดภาระให้กับครู ผู้สอน ประกอบกับช่วยลดปัญหาหรือความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับพัสดุทุกกรณีและให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการแทนโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1