ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ผ่านระบบ Zoom Meeting

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางสาวสนธยา ผลหมู่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวจันทร์จิรา แป้นบัว ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒