สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 วัตถุประสงค์ของการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีการแสดงออกถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา และเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งสมรรถนะของผู้เรียน ออกมาในเชิงสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน