สพป.ภูเก็ต ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ เพื่อมอบกรอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ สพป.ภูเก็ต

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นางสาวเกศริน เกตุชู นายศิริชัย โอมฤก และนายธนวัฒน์ พิมพ์โคตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ เพื่อมอบกรอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 “ องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข” และ Quick Win 2 ด้าน 8 ข้อ และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2567 – 2570 สพป.ภูเก็ต พื้นที่นวัตกรรม ก้าวล้ำการศึกษา : SMART PK (SMART Area, SMART School, SMART Kids+) และข้อราชการจากกลุ่มงาน / หน่วย เพื่อนำไปปฎืบัติ ณ ห้องหาดสุรินทร์ โรงเรียนบ้านบางเทา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต